Algemene Verkoopsvoorwaarden professionelen

 1. Definities

  De verkoper: We Rock! Wooden Toys BVBA

  De koper: het bedrijf of de rechtspersoon dat goederen koopt of wil kopen van de verkoper

 2. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

  Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op bedrijven en stichtingen.

  Al onze verkopen worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden.

  Iedere bestelling van producten of materialen houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

  De aankoopvoorwaarden van onze kopers komen slechts in aanmerking als zij voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door ons voor akkoord bevestigd worden.

 3. Plaats van uitvoering

  Al onze overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn in Merksplas, België.

 4. Offertes, prijzen en bestellingen

  Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  De prijs wordt vastgelegd bij het bestellen, online in de webshop bij het indienen van de bestelling of bij bestelling via mail bij het ontvangen van het factuur of aankoopbevestiging. Deze aangegeven prijs is bindend voor alle partijen, behoudens een technisch mankement of overmacht. Op het ogenblik dat de verkoopbevestiging verstuurd wordt, ontstaat de overeenkomst. Een gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper in geen geval van zijn betalingsverplichtingen of kan geen schadeloosstelling tot gevolg hebben. De verkoper behoudt zich het recht om de prijs zonder voorafgaande verwittiging aan te passen.

  Het minimale bestelvolume is 5 boards, behalve voor drop-shipping. Voor bestellingen groter dan 40 boards, dient contact opgenomen te worden met sales@we-rock.eu.

 5. Leveringstermijn

  De leveringstermijnen vermeld op de website van de verkoper worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

  Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

  De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 6. Transport en klachten

  Het transportrisico wordt overgedragen op de koper van zodra de zending overhandigd wordt aan de transporteur of wanneer de zending ons distributiecentrum verlaat. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

  Op het ogenblik van levering of afhaling zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont. Door het laten verstrijken van deze termijn, aanvaardt de koper de levering uitdrukkelijk en kan hij geen enkele vordering meer instellen op basis van zichtbare gebreken.

  Transportschade dient door de koper gemeld te worden aan de transportfirma. Het is aan de koper om deze schade te verhalen op de transportfirma. De voorwaarden en procedures van de transportfirma zijn hierbij van toepassing.

  Indien een levering niet kan gebeuren door toedoen van de koper, dan zijn alle kosten hieruit voorvloeiende voor rekening van de koper.

  Bij defecten waarbij de verkoper zijn verantwoordelijkheid aanvaardt, is het de keuze van de verkoper om het defecte product te repareren, te vervangen of te crediteren.

 7. Aansprakelijkheid

  De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het product, conform de handleiding. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het foutieve gebruik of voor schade ten gevolge van het foute gebruik van het product.

  Alle mogelijke aansprakelijkheidsclaims van de eindgebruiker of eindklant zijn ten laste van de koper. Indien de koper gebreken vaststelt, zal hij deze onmiddellijk aan ons overmaken per aangetekende brief. Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude of zware fout van onszelf of een van onze werknemers. In dat geval zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de herstelling van de door de koper geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.

  De aansprakelijkheid tegenover de koper per gebeurtenis waarvoor de aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, zal beperkt zijn tot de totaliteit van de bedragen die de koper krachtens de overeenkomst aan ons heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Daarnaast zal onze aansprakelijkheid tegenover de koper in geen geval hoger liggen dan een totaalbedrag van tienduizend (10.000) euro per kalenderjaar, zelf in geval van lichamelijk letsel of overlijden.

  De wettelijke productverantwoordelijkheid blijft gelden.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan wanneer de goederen worden overgedragen aan de transportfirma of wanneer ze ons distributiecentrum verlaten, maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld.

  Het is de koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

  In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft de verkoper het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper.

  De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag, tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld.

  In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 9. Betalingsvoorwaarden

  Onze facturen zijn te betalen via bankoverschrijving of via online betalingsmogelijkheden in de webshop. Bij zijn eerste bestelling, of voor elke bestelling in het kader van drop-shipping, dient de koper de factuur uiterlijk te betalen op het ogenblik van het ontvangen van de aankoopbevestiging of factuur. Daaropvolgende bestellingen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na bestelling, ook indien de levering langer duurt dan 30 dagen, maar uiterlijk bij het indienen van een nieuwe bestelling. Een nieuwe bestelling wordt geblokkeerd indien de koper nog een openstaand saldo heeft. Van zodra dit saldo voldaan is, kan een nieuwe bestelling aanvaardt worden.

  Alle bankkosten of premies, ten gevolge van het betalen van het factuur zijn voor rekening van de koper.

  Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de koper.

  Het protesteren van een factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

  Compensatie met al dan niet vermeende tegenvorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van 8,5%.

  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EURO, als schadebeding.

  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten (waaronder advocaatkosten) zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

  Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor de firma. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 10. Annulatie / Terugnames

  Als een bevestigde bestelling wordt geannuleerd dan behouden we ons het recht om het door de koper betaalde voorschot definitief te verwerven of een annulatiekost van 25% van de waarde van de initiële factuur aan te rekenen.

  Alle al geleverde goederen dienen teruggestuurd worden naar de verkoper. Teruggestuurde goederen dienen in ongebruikte, onbeschadigde staat te zijn, indien niet dan zullen alsnog aangerekend worden. Alle transportkosten voortvloeiend uit een annulatie zijn voor rekening van de koper.

 11. Ontbinding van de overeenkomst

  De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

  In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 12. Overmacht

  Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland.

 14. Opgemaakt te Merksplas, op 02 juli 2018, aangepast op 03 mei 2019.