1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden.
Iedere bestelling van producten of materialen houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.
De aankoopvoorwaarden van onze kopers komen slechts in aanmerking als zij voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door ons voor akkoord bevestigd worden.

 1. Plaats van uitvoering

Al onze overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn in Merksplas, België.

 1. Offertes

Al onze offerten zijn vrijblijvend behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Onze offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. De koper aanvaardt de offerte door betaling van het voorschot gelijk aan 25% van de offerteprijs binnen een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.
Na aanvaarding door betaling van het voorschot zullen wij een verkoopbevestiging versturen aan de koper.
Op het ogenblik dat de verkoopbevestiging verstuurd wordt, ontstaat de overeenkomst. Onze bestekken en/of prijsoffertes zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien zich wijzigingen voordoen van meer dan vijf procent, houden wij ons het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 1. Uitvoering van bestellingen

Een gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper in geen geval van zijn betalingverplichtingen of kan geen schadeloosstelling tot gevolg hebben.

 1. Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.
Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 1. Bewaring en opslag

De bewaring van materialen of goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico van de koper. De door de koper bestelde goederen worden gratis opgeslagen in ons distributiecentrum gedurende een periode van maximum 1 maand, te rekenen vanaf de gevraagde en afgesproken leveringsdatum vermeld op de ondertekende orderbevestiging.
Na deze periode van 1 maand wordt een maandelijkse bijdrage aangerekend van 1% van het totale factuurbedrag. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. In een dergelijk geval blijft het betaalde voorschot definitief door ons verworven.

 1. Aanvaarding en goedkeuring

Op het ogenblik van levering of afhaling zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.
De koper zal eventuele gebreken onmiddellijk meedelen aan de verkoper en zal de goederen niet in ontvangst nemen indien hij bovenvermelde gebreken zou vaststellen. Door de in ontvangst name van de goederen, aanvaardt de koper de levering uitdrukkelijk en kan hij geen enkele vordering meer instellen op basis van zichtbare gebreken.
Indien de koper verborgen gebreken vaststelt binnen een termijn van zes maanden na de afgesproken leveringsdatum, zal hij deze aan de verkoper meedelen binnen een termijn van vijf werkdagen na vaststelling ervan.

 1. Installatie van de geleverde goederen

De koper staat zelf in voor de installatie van de geleverde goederen en is exclusief verantwoordelijk voor deze installatie. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de foutieve installatie of voor schade ten gevolge van het feit dat de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van informatie die wordt verstuurd of opgeslagen door de koper of een derde die gebruikmaakt van onze producten of materialen. Alle mogelijke aansprakelijkheidsclaims van de eindverbruiker of eindklant zijn ten laste van de koper. Indien de koper gebreken vaststelt, zal hij deze onmiddellijk aan ons overmaken per aangetekende brief. Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude of zware fout van onszelf of een van onze werknemers. In dat geval zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de herstelling van de door de koper geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.
De aansprakelijkheid tegenover de koper per gebeurtenis waarvoor de aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, zal beperkt zijn tot de totaliteit van de bedragen die de koper krachtens de overeenkomst aan ons heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Daarnaast zal onze aansprakelijkheid tegenover de koper in geen geval hoger liggen dan een totaalbedrag van tienduizend (10.000) euro per kalenderjaar, zelf in geval van lichamelijk letsel of overlijden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld.
Het is de koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.
In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper.
De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld.
In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 1. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Merksplas, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling en dit per voorafgaande overschrijving of per bankcheque, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle bankkosten of premies, ten gevolge van het betalen van het factuur zijn voor rekening van de koper.
Indien de koper de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de verkoper. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de koper.
Het protesteren van een factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Compensatie met al dan niet vermeende tegenvorderingen of schadeclaims is niet geoorloofd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van 8,5%.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EURO, als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten (waaronder advocaatkosten) zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor de firma. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 1. Annulatie / Terugnames

Als een bevestigde bestelling wordt geannuleerd dan behouden we ons het recht om het door de koper betaalde voorschot definitief te verwerven of een annulatiekost van 25% van de waarde van de initiële factuur aan te rekenen. Alle al geleverde goederen dienen teruggestuurd worden naar de verkoper. Teruggestuurde goederen dienen in ongebruikte, onbeschadigde staat te zijn, indien niet dan zullen alsnog aangerekend worden. Alle transportkosten voortvloeiend uit een annulatie zijn voor rekening van de koper.

 1. Ontbinding van de overeenkomst

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven.

 1. Overmacht

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland.

Date van uitgave: 02/07/2018