1. Omvang van de T & C

De volgende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bedrijven, rechtspersonen op het gebied van publiek recht en speciale openbare middelen. Tegenstrijdige voorwaarden van de klant of voorwaarden die van ons afwijken, worden door ons niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

  1. Prijzen en bestel eisen

De geldende prijs op het moment van bestelling is van toepassing op de levering. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.

  1. Leveringsdatums

Bezorgdatums zijn niet bindend. De leverancier krijgt 6 weken extra toegekend voor het afleveren van de bestelling, wanneer de leveringsdatum overschreden wordt. Deze periode begint met de eerste schriftelijke herinnering voor levering aan de klantzijde. Na deze periode kan de klant zich terugtrekken uit het contract van aankoop.

  1. Transportrisico

Het risico wordt overgedragen aan de klant zodra de zending is overhandigd aan de persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer of wanneer de zending het magazijn heeft verlaten voor de verzending. Als de overeengekomen zending vertraagd is als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal het risico aan de klant worden overgedragen vanaf de datum waarop gemeld is dat de goederen klaar zijn voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in transit. Controleer alstublieft uw zendingen direct na aankomst en in geval van schade gelieve de afleverende persoon een rapport te laten opmaken  om schade te bevestigen. Zonder deze documentatie betalen vervoersondernemingen, zoals post- of pakketdiensten en vrachtbedrijven, geen vergoeding.

  1. Klachten

Klachten over voor de hand liggende gebreken moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gedaan worden, klachten over verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking. Bij gebreken is het onze keuze om het product te betalen, te repareren of te vervangen. Vervangen producten worden onze eigendom.

  1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vervulling van al onze aanspraken onder de zakelijke relatie met de klant.
De koper is gerechtigd om de goederen te verkopen binnen het kader van een goede zakelijke transactie, zolang hij niet in gebreke is van betaling. In gevallen waarin derden toegang hebben tot de onder goederen onder eigendomsvoorbehoud, met name in geval van beslag, zal de koper verwijzen naar het eigendomsrecht van de verkoper en de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen.

  1. Aansprakelijkheid

Claims van de klant voor een schadevergoeding zijn uitgesloten zolang de vorderingen van de klant niet verband houden met schade aan het leven, lichaam of gezondheid of met betrekking tot ernstige contractbreuk alsmede aansprakelijkheid voor andere schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatige schending door de Leverancier, zijn wettelijke vertegenwoordigers of functionarissen.

In geval van strafbare schending van essentiële contractuele verplichtingen zoals omschreven in lid 1, is een aansprakelijkheid van onze kant voor te voorziene schade die typisch is voor het contract en indien dit door nalatigheid wordt veroorzaakt, tenzij en voor zover de zaak schadevergoeding betreft die gebaseerd zijn op dodelijke verwondingen, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

Belangrijke contractuele verplichting krachtens lid 1 is de aansprakelijkheid voor inbreuken die de juiste uitvoering van het contract mogelijk maken en waarin de klant normaal kan vertrouwen.

De beperkingen van de clausules 1 en 2 zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en functionarissen, als er rechtstreeks op hen claims betrekking hebben. De aansprakelijkheid voor kleine toerekenbare contractuele tekortkomingen wordt beperkt tot een aansprakelijkheidsbedrag van 10.000,00 Euro, behalve in geval van schade aan het leven, lichaam of gezondheid. De productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de voorgaande regels.

  1. Betalingsvoorwaarden

De betaling wordt alleen als voldaan beschouwd wanneer wij de betaling op onze bankrekening hebben ontvangen. Alle banktransacties moeten “gratis voor de ontvanger” zijn.
Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van bestelling in onze webshop. Er is een grote verscheidenheid aan betaalmethoden.
Bij overschrijving is het bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum verschuldigd op volgend bankrekeningnummer:
Bank: NV Crelan IBAN: BE17 1030 3794 1721, BIC: NICABEBB
Alle kosten die geassocieerd zijn met een late betaling zijn voor rekening van de klant. Standaardrente wordt belast met 8% boven de huidige basisrente. In geval van late betaling, zijn alle andere facturen van dezelfde klant ook invorderbaar, ook al zijn deze niet achterstallig.

  1. Andere

Deze bedrijfsvoorwaarden en alle juridische relaties tussen ons en de klant, die ook gelden voor grensoverschrijdende aankoopovereenkomsten, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De rechtsbevoegdheid is de rechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout, voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie.

Ons Product is CE gecertificeerd voor de EU en EER. Onze producten kunnen niet buiten de EU of EER worden verkocht. We Rock! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen die voortvloeien uit wederverkopers die onze producten verkopen of verzenden buiten de EU of EER.

  1. Vertrouwelijkheid

Het is verboden voor de Klant en Leverancier om informatie openbaar te maken met betrekking tot de voorwaarden, voorwaarden en prijzen van het contract.

Indien een bepaling van de koopovereenkomst of deze voorwaarden ongeldig of gedeeltelijk ongeldig worden, dan wordt de effectiviteit van de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed.

Date van uitgave: 28/01/2017